استاد هادی یوسفی

استاد هادی یوسفی

02
08:40 ساعت تدریس
8 درس
32شاگرد

درباره

مدرس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم  ، معماری کامپیوتر ، مدار منطقی ، ساختمان گسسته

رشته های : برق ، کامپیوتر ، علوم کامپیوتر

آخرین درس ها

ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم
ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات

ریاضیات گسسته و مبانی ترکیبات
مدار منطقی

مدار منطقی
معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر
مشاهده تمام درس ها