مبانی احتمال

قیمت: 2,000,000 2,400,000 ریال
30:00 ساعت

شرح درس

مبانی احتمال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

1 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فصل 1-آمار توصیفی

بخش 1-مقدمه و تعاریف

بخش 2-جدول ها و نمودار های آماری

بخش 3-شاخص های مرکزی یا مکانی

بخش 4-شاخص های پراکندگی

بخش5-شاخص های چوگلی و کشیدگی

فصل 2-احتمال و آنالیز ترکیبی

بخش 1-تعریف احتمال و روش های تعیین اندازه احتمال

بخش 2-آنالیز ترکیبی

بخش 3-مسایل احتمال با فضای نمونه متناهی و هم شانس

بخش 4 –ناب احتمالات،ضرب احتمالات و استقلال

بخش 5-احتمال شرطی،فرمول احتمال کل و قضیه بیز

فصل 3-توزیع های احتمال

بخش 1- توزیع های گسسته

بخش 2-توزیع های پیوسته

بخش 3-توزیع های توام،استقلال و همبستگی

بخش 4-توزیع های شرطی

فصل 4-آمار استنباطی

بخش 1-نمونه و توزیع های نمونه ای

بخش 2-برآورد

بخش 3-آزمون فرض

بخش 4-رگرسیون

بخش5-تحلیل واریانس

 

 

 

جلسه این درس

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد احمد هژبر
دکتری
دانشجوی دکتری آمار(رتبه 3 آزمون دکتری)دانشگاه صنعتی امیر کبیر ارشد آمار دانشگاه شهید بهشتی(رتبه 1...