معادلات دیفرانسیل

قیمت: 1,500,000 1,800,000 ریال
90:00 ساعت

شرح درس

معادلات دیفرانسیل

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.

 

فهرست مطالب

فصل اول. معادلات دیفرانسیل مرتبه اول
بخش اول: مقدمات معادلات دیفرانسیل
بخش دوم: معادلات قابل حل نسبت به مشتق  
بخش سوم: معادلات حل نشده نسبت به مشتق
بخش چهارم: کاربرد معادلات مرتبه اول
فصل دوم. معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم و بالاتر
بخش اول: مقدمات معادلات خطی
بخش دوم: معادلات خطی با ضرایب ثابت
بخش سوم: معادلات خطی با ضرایب متغیر
بخش چهارم: معادلات غیرخطی
بخش پنجم: مسئله‌ی اشتورم لیوویل (تکمیلی) 
فصل سوم. حل معادلات دیفرانسیل با روش سری توانی
بخش اول: تعاریف، قضایا و کاربرد آنها
بخش دوم: معادله دیفرانسیل لژاندر
بخش سوم: معادله بسل
فصل چهارم. تبدیل لاپلاس
بخش اول: تعریف تبدیل لاپلاس و خواص آن
بخش دوم: محاسبه تبدیل لاپلاس
بخش سوم: محاسبه‌ی تبدیل معکوس
بخش چهارم: کاربرد تبدیل لاپلاس در حل معادلات مختلف
فصل پنجم. دستگاه معادلات دیفرانسیل
بخش اول: روش‌های حل دستگاه معادلات دیفرانسیل
بخش دوم: نظریه توصیفی دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی (تکمیلی)
آزمون سراسری 1395
آزمون سراسری 1396

جلسه این درس

بخش اول

مقدمات معادلات دیفرانسیل

مقدمات معادلات دیفرانسیل

نمایش

بخش دوم

زیرشاخه معادلات جدایی پذیر

زیرشاخه معادلات جدایی پذیر

نمایش

بخش سوم

زیرشاخه معادلات کامل

زیرشاخه معادلات کامل

بخش چهارم

Main-1

Main-1

Main-2

Main-2

بخش پنجم

معادلات حل نشده نسبت به مشتق

معادلات حل نشده نسبت به مشتق

بخش ششم

کاربرد معادلات دیفرانسیل

کاربرد معادلات دیفرانسیل

بخش هفتم

مقدمات معادلات خطی و جواب قسمت همگن-1

مقدمات معادلات خطی و جواب قسمت همگن-1

مقدمات معادلات خطی و جواب قسمت همگن-2

مقدمات معادلات خطی و جواب قسمت همگن-2

بخش هشتم

جواب خصوصی معادله خطی با ضرایب ثابت- 1

جواب خصوصی معادله خطی با ضرایب ثابت- 1

جواب خصوصی معادله خطی با ضرایب ثابت- 2

جواب خصوصی معادله خطی با ضرایب ثابت- 2

بخش نهم

خطی با ضرایب متغیر - 1

خطی با ضرایب متغیر - 1

خطی با ضرایب متغیر - 2

خطی با ضرایب متغیر - 2

بخش دهم

غیرخطی و اشتورم لیوویل

غیرخطی و اشتورم لیوویل

بخش یازدهم

تعاریف و قضایای روش سری توانی - 1

تعاریف و قضایای روش سری توانی - 1

تعاریف و قضایای روش سری توانی - 2

تعاریف و قضایای روش سری توانی - 2

بخش دوازدهم

معادله لژاندر

معادله لژاندر

بخش سیزدهم

معادله بسل

معادله بسل

بخش چهاردهم

تعریف تبدیل لاپاس وخواص آن - 1

تعریف تبدیل لاپاس وخواص آن - 1

تعریف تبدیل لاپاس وخواص آن - 2

تعریف تبدیل لاپاس وخواص آن - 2

بخش پانزدهم

محاسبه تبدیل لاپاس

محاسبه تبدیل لاپاس

بخش شانزدهم

محاسبه لاپس معکوس

محاسبه لاپس معکوس

بخش هفدهم

دستگاه معادلات

دستگاه معادلات

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد علی مهدیان
فوق لیسانس مهندسی مکانیک
دانش آموخته لیسانس و فوق لیسانس مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه امیرکبیر پذیر...