استاتیک

قیمت: 3,000,000 3,600,000 ریال
24:00 ساعت

شرح درس

استاتیک

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

 

فصل اول، مفاهيم اوليه نيرو

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

فصل دوم، تعادل نقطه مادي

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

فصل سوم، تعادل اجسام صلب

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

فصل چهارم، خرپا

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

 

فصل پنجم، قابها و ماشينها

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

فصل ششم، مرکز سطح

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

فصل هفتم، نيروهاي داخلي -نمودار نيروي برشي و گشتاور خمشي - كابلها

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

فصل هشتم، اصطحکاک

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي تکميلي

پاسخ سؤالها

فصل نهم، گشتاور (ممان) اينرسي و حاصلضرب اينرسي سطح

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

فصل دهم، کار مجازي

مثالهاي حل شده

سؤالهاي تکميلي

سؤالهاي طبقهبندي شده آزمون سراسري مهندسي مکانيک

پاسخ سؤالها

تستهاي سراسري سال 93 و 94 و 95

 

 

جلسه این درس

جلسه اول

مبحث مقدمه

مبحث مقدمه

نمایش

جلسه دوم

مبحث بردار

مبحث بردار

نمایش

جلسه سوم

مبحث بردار

مبحث بردار

نمایش

جلسه چهارم

مبحث تعادل نقطه مادی

مبحث تعادل نقطه مادی

نمایش

جلسه پنجم

مبحث تعادل نقطه مادی

مبحث تعادل نقطه مادی

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد مجتبی کبیریان
لیسانس مهندسی مکانیک دانشگاه تهران. فوق لیسانس طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای طراحی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان.
20 سال تجربه تدریس در دانشگاه‌های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد