الکترومغناطیس

قیمت: 3,500,000 4,200,000 ریال
75:00 ساعت

شرح درس

الکترومغناطیس

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

 

فصل اول: آنالیز برداری

1-1- مقدمه

1-2- جمع و تفريق برداري

1-3- تصوير بردار A بر بردار B

1-4- ضرب بردارها

1-4-1- ضرب داخلي

1-4-2- ضرب خارجي

1-4-3- ضرب سه بردار

1-5- دستگاه‌هاي مختصات متعامد

1-5-1- مختصات كارتزين (قائم)

1-5-2- مختصات استوانه‌اي

1-5-3- مختصات كروي

1-6- تبديل بردارهاي يكه از يك مختصات به مختصات ديگر

1-6-1- تبديل بردارهاي يكه از دستگاه قائم به استوانه‌اي و بالعكس

1-6-2- تبديل بردارهاي يكه از دستگاه قائم به كروي و بالعكس

1-6-3- رابطة بين بردارهاي يكه در دستگاه استوانه‌اي و كروي

1-7- انتگرال‌هايي شامل توابع برداري

1-8- گراديان يك ميدان برداري

1-9- ديورژانس يك ميدان برداري

1-10- كرل يك ميدان برداري

1-11- دو اتحاد صفر

1-11-1- اتحاد I

1-11-2- اتحاد II

1-12- قضيه هلم‌هولتز

 

فصل دوم: ميدان‌هاي الكتريكي ساكن

2-1- قانون كولمب

2-2- ميدان الكتريكي ناشي از مجموعه بارهاي گسسته

2-3- ميدان الكتريكي ناشي از بارهاي پيوسته

2-3-1- ميدان الكتريكي ناشي از توزيع پيوسته خطي

2-3-2- ميدان الكتريكي ناشي از توزيع پيوسته سطحي

2-3-3- ميدان الكتريكي ناشي از توزيع پيوسته حجمي

2-4- خطوط ميدان الكتريكي

مسائل تکمیلی

تست‌های میدان‌های الکتریکی

پاسخ تشریحی تست‌های میدان الکتریکی

2-5- قانون گاوس

مسائل تکمیلی

تست‌های قانون گاوس

2-6- پتانسيل الكتريكي

مسائل تکمیلی

تست‌هاي پتانسيل الكتريكي

پاسخنامه تست‌هاي پتانسيل الكتريكي

تست‌هاي پتانسيل الكتريكي

پاسخنامه تست‌هاي پتانسيل الكتريكي

2-7- هادي‌ها در ميدان الكتريكي ساكن

2-8- چگالي شار الكتريكي و ضريب دي‌الكتريك

2-9- شرايط مرزي ميدان‌هاي الكتريكي ساكن

مسائل تکمیلی

تست‌هاي دي‌الكتريك‌ها و پلاريزاسيون و شرايط مرزي

پاسخنامه تست‌هاي دي‌الكتريك‌ها و پلاريزاسيون و شرايط مرزي

2-10- ظرفيت و خازن‌ها

2-11- اتصال سري و موازي خازن‌ها

2-11-1 خازن‌هاي سري

2-11-2- خازن‌هاي موازي

2-12- انرژي و نيروهاي الكتريسيتة ساكن

2-13- نيروهاي الكتريسيته ساكن

مسائل تكميلي

تست‌هاي خازن و ظرفيت

پاسخنامه تست‌هاي خازن و ظرفيت

تست‌هاي انرژي و نيروهاي الكتروستاتيكي

پاسخنامه تست‌هاي انرژي و نيروهاي الكتروستاتيكي

 

فصل سوم: حل مسائل الكتريسيته ساكن

3-1- مقدمه

3-2- روش تصاوير

3-2-1- بار نقطه‌اي و كرة هادي

3-2-2- تصوير يك بار خطي، مجاور استوانة هادي

3-3- معادلات پواسون و لاپلاس

3-3-1- مسائل مقدار مرزي در مختصات كارتزين

3-3-2- مسائل مقدار مرزي در مختصات استونه‌اي

3-3-3- مسائل مقدار مرزي در مختصات كروي

مسائل تکمیلی

تست‌هاي مسائل الكتريسيته ساكن و روش تصاوير

پاسخنامه تست‌هاي مسائل الكتريسيته ساكن و روش تصاوير

 

فصل چهارم: جريان‌هاي الكتريكي دائم

4-1- مقدمه

4-2- چگالي جريان و قانون اهم

4-3- معادلة پيوستگي و قانون جريان كيرشف

4-4- قانون ژول

4-5- شرايط مرزي چگالي جريان

4-6- محاسبه مقاومت

مسائل تکمیلی

تست‌هاي جريان‌هاي الكتريكي دائم

پاسخنامه تست‌هاي جريان‌هاي الكتريكي دائم

تست‌هاي مقاومت الكتريكي

پاسخنامه تست‌هاي مقاومت الكتريكي

 

فصل پنجم: ميدان‌هاي مغناطيسي ساكن

5-1- مقدمه

5-2- اصل موضوعي مغناطيس ساكن در فضاي آزاد

5-3- قانون بيوساوار

5-4- چگالي شار مغناطيسي

5-5- دو قطبي مغناطيسي

5-6- پتانسيل برداري مغناطيسي

5-7- پتانسيل مغناطيسي عددي

5-8- مغناطيس شدگي و چگالي جريان معادل

5-9- شدت ميدان مغناطيسي و نفوذپذيري نسبي

5-10- مدارهاي مغناطيسي

5-11- انواع مواد مغناطيس

5-12- شرايط مرزي ميدان‌هاي مغناطيسي ساكن

5-13- اندوكتانس‌ها و سلف‌ها

5-14- انرژي مغناطيسي

5-14-1- انرژي مغناطيسي بر حسب كميات ميدان

5-15- نيروها و گشتاورهاي مغناطيسي

5-15-1- نيروها و گشتاورها در هادي‌هاي حامل جريان

5-15-2- نيرو و گشتاور برحسب انرژي مغناطيسي ذخيره شده

5-15-3- نيرو و گشتاور برحسب اندوكتانس متقابل

5-16- نيروي محركة القايي

5-16-1- مدار ساكن در ميدان مغناطيسي تغييرپذير با زمان

5-16-2- هادي متحرك در ميدان مغناطيسي ساكن

5-16-3- مدار متحرك در ميدان مغناطيسي تغييرپذير با زمان

مسائل تکمیلی

تست‌هاي شدت ميدان مغناطيسي (آزمون اول)

پاسخنامه تست‌هاي شدت ميدان مغناطيسي

تست‌هاي شدت ميدان مغناطيسي (آزمون دوم)

پاسخنامه تست‌هاي شدت ميدان مغناطيسي

تست‌هاي پتانسيل مغناطيسي (برداري و عددي) و مدارهاي مغناطيسي

پاسخنامه تست‌هاي پتانسيل مغناطيسي (برداري و عددي) و مدارهاي مغناطيسي

تست‌هاي مغناطيس‌شدگي و چگالي‌هاي جريان معادل

پاسخنامه تست‌هاي مغناطيس‌شدگي و چگالي‌هاي جريان معادل

تست‌هاي شرايط مرزي ميدان‌هاي مغناطيسي ساكن

پاسخنامه تست‌هاي شرايط مرزي ميدان‌هاي مغناطيسي ساكن

تست‌هاي اندوكتانس‌ها و سلف‌ها

پاسخنامه تست‌هاي اندوكتانس‌ها و سلف‌ها

تست‌هاي انرژي، نيرو و گشتاور مغناطيسي

پاسخنامه تست‌هاي اندوكتانس‌ها و سلف‌ها

تست‌هاي انرژي، نيرو و گشتاور مغناطيسي

پاسخنامه تست‌هاي انرژي، نيرو و گشتاور مغناطيسي

تست‌هاي انرژي، نيرو و گشتاور مغناطيسي

پاسخنامه تست‌هاي انرژي، نيرو و گشتاور مغناطيسي

تست‌هاي نيروي محركة القايي

پاسخنامه تست‌هاي نيروي محركة القايي

آزمون جامع اول

پاسخنامه آزمون جامع اول

آزمون جامع دوم

پاسخنامه آزمون جامع دوم

تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1389

پاسخنامه كنكور ارشد الكترومغناطيس سال 1389

تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1390

پاسخنامه تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1390

تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1391

پاسخنامه تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1391

تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1392

پاسخنامه تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1392

تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1393

پاسخنامه تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1393

تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1394

پاسخنامه تست‌هاي الكترومغناطيس سال 1394

 

پيوست الف «انتگرال‌هاي مفيد در الكترومغناطيس»

پیوست ب

منابع و مراجع

جلسه این درس

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد فرهاد عباس نژاد
دکتری - دانشگاه علم و صنعت ایران
مولف کتاب الکترومغناطیس انتشارات راه-مولف کتاب الکترومغناطیس پیشرفته انتشارات نیاز دانش در دست چاپ-...