ارتعاشات مکانیکی

قیمت: 3,000,000 3,600,000 ریال
23:00 ساعت

شرح درس

ارتعاشات مکانیکی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. مفاهيم اوليه ارتعاشات

1-1) مقدمه

1-2) مضرات ارتعاشات

1-3) ارتعاشات مكانيكي از ديدگاه انرژي

1-4) تعريف فركانس

1-5) پديده‌هاي خطي و غيرخطي

1-6) درجه آزادي

1-7) سيستم‌هاي گسسته

1-8) سيستم‌هاي پيوسته يا ممتد

1-9) انواع حالات ارتعاشات مكانيكي

1) ارتعاشات آزاد (Free Vibration)

2) ارتعاشات اجباري (Forced Vibration)

3) ارتعاشات خود تحريك (Self-Excited Vibration)

1-10) فنرها

1-11) فنرهاي معادل

1-12) مستهلك‌كننده‌هاي ويسكوز

تمرينات فصل اول

آزمون فصل اول

 

فصل دوم. ارتعاشات آزاد سيستم‌هاي يك درجه آزادي

2-1) ارتعاشات بدون استهلاك

2-2) روش قانون دوم نيوتن

2-3) روش انرژي

حرکت غلتشي

2-4) روش ريلي

2-5) پايداري مكانيزم‌ها

2-6) ارتعاشات آزاد با استهلاك ويسکوز

تعريف نسبت استهلاك

2-7) ارتعاشات آزاد با ميرائي كلمب

2-8) ميرايي پسماند

2-8) تعميم روش ريلي براي سيستم‌هاي با استهلاك

تمرينات فصل دوم

آزمون فصل دوم

فصل سوم. تكنيك‌هاي محاسبه سريع فركانس طبيعي

3-1) مقدمه

3-2) معادل‌سازي فنرهاي خطي با پيچشي

3-3) قانون مجذور فاصله

3-4) جرم و ممان اينرسي معادل

3-5) سختي معادل براي وزن

3-6) حذف طناب‌هاي واسطه

3-7) قانون مجذور نسبت جابجائي

تمرينات فصل سوم

آزمون فصل سوم

 

فصل چهارم. ارتعاشات اجباري سيستم‌هاي يك درجه آزادي

4-1) مقدمه

4-2) ارتعاشات اجباري با دامنه تحريك ثابت

4-3) نيروي وارد بر فونداسيون در ارتعاشات اجباري

4-4) ارتعاشات اجباري با دامنه متغير نيروي تحريك

4-5) بالانسينگ

انواع نابالانسي

روش بالانس نمودن اجسام دوار

46) ارتعاشات با تحريك جابجائي

تمرينات فصل چهارم

آزمون فصل چهارم

 

فصل پنجم. ارتعاشات سيستم‌هاي دو درجه آزادي

5-1) مقدمه

5-2) ارتعاشات آزاد سيستم‌هاي دو درجه آزادي بدون استهلاك

5-3) مود صلب

5-4) تعريف گره

5-5) تحليل ماتريسي سيستم‌هاي ارتعاشي

5-6) روش تقريبي محاسبه فرکانس‌هاي طبيعي

5-7) ارتعاشات سيستم‌هاي دو درجه آزادي متقارن

5-8) ارتعاشات اجباري سيستم‌هاي دو درجه آزادي بدون استهلاك

بعضي از كاربردهاي جالب جاذب‌هاي ديناميكي

ماهيت فركانس ضدتشديد

روش مستقيم محاسبه فركانس ضدتشديد

 

5-9) ارتعاشات سيستم‌هاي مرتبط (Vibration of Coupled systems)

حل حالت دي‌كوپله

حل حالت كوپله

5-10) پديده ضربان

تمرينات فصل پنجم

آزمون فصل پنجم

 

فصل ششم. ارتعاشات سيستم‌هاي سه درجه آزادي به بالا

6-1) ارتعاشات آزاد

62) ارتعاشات اجباري

3-6) ماتریس‌های نرمی و سختی

4-6) مختصات طبیعی Natural Coordinates

تمرينات فصل ششم

آزمون فصل ششم

 

فصل هفتم. سيستم‌هايي با كوپلينگ ديناميكي

7-1) مقدمه

7-2) روش لاگرانژ

تشريح ترم  در معادله لاگرانژ

7-3) روش قانون دوم نيوتن

الف) رسم دياگرام آزاد در حالت دمونتاژ

ب) رسم دياگرام آزاد در حالت مونتاژ

تمرينات فصل هفتم

آزمون فصل اول

 

فصل هشتم. ارتعاشات سيستم‌هاي پيوسته

1-8) مقدمه

8-2) معادلات ارتعاشي مهم

8-3) تحليل ارتعاش تارها

8-4) تحليل ارتعاش تيرها

تمرينات فصل هشتم

آزمون فصل هشتم

 

فصل نهم. تست‌هاي مكمل

پاسخنامه تست‌ها

 

ضمائم

 

 

جلسه این درس

جلسه دوم

مبحث مفاهیم اولیه ارتعاشات

مبحث مفاهیم اولیه ارتعاشات

نمایش

جلسه سوم

مبحث مفاهیم اولیه ارتعاشات

مبحث مفاهیم اولیه ارتعاشات

نمایش

جلسه چهارم

مبحث مفاهیم اولیه ارتعاشات

مبحث مفاهیم اولیه ارتعاشات

نمایش

جلسه پنجم

مبحث ارتعاشات آزاد سیستم هاي یه درجه آزادي

مبحث ارتعاشات آزاد سیستم هاي یه درجه آزادي

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد محسن جباری
دکتری
  مدرس ارتعاشات مکانیکی رشته مهندسی مکانیک