استاد نیما حاجی عبدالرحیم

استاد نیما حاجی عبدالرحیم

02
02:12 ساعت تدریس
1 درس
7شاگرد

درباره

  • کارشناسی مهندسی برق مخابرات ، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم ، دانشگاه تهران
  • مولف کتاب "تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها" ، انتشارات پوران پژوهش
  • مشاوره به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق در موسسات ماهان و اکسین
  • طراحی سوالات آزمونهای موسسات پارسه و اکسین  

آخرین درس ها

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
مشاهده تمام درس ها