تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

قیمت: 1,600,000 1,920,000 ریال
90:00 ساعت

شرح درس

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب
جلد اول برق
- جلسه اول
آشنايي
نحوه مطالعه كتاب
ساختار روابط رياضي
تشكر و قدرداني
فصل اول: خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها
- جلسه دوم
سيگنال‌هاي پيوسته در زمان
سيگنال‌هاي گسسته در زمان
انرژي و توان
تناوب
زوج و فرد
تغييرات متغير مستقل
- جلسه سوم
سيگنال‌هاي خاص پيوسته در زمان
خواص سيگنال ضربه
سيگنال‌هاي گسسته خاص
- حل تمرین 1
- جلسه چهارم
خاصيت (1) - حافظه‌دار بودن
خاصيت (2) - معكوس‌پذيري
خاصيت (3) - علّيت86
خاصيت (4) - پايداري
خاصيت (5) - تغييرناپذيري با زمان
خاصيت (6) - خطّي بودن
- حل تمرین 2
فصل دوم: سیستم‌های LTI
- جلسه پنجم
سيستم‌هاي گسسته خطي و تغييرناپذير با زمان
سيستم‌هاي پيوسته خطي و تغييرناپذير با زمان
خواص عملگر كانولوشن
- جلسه ششم
بررسي خواص سيستم‌هاي LTI
اتصال سيستم‌هاي LTI
پاسخ پله در سيستم‌هاي LTI
توصيف سيستم‌هاي LTI  با استفاده از معادلات ديفرانسيل و تفاضلي خطي
- حل تمرین 3
فصل سوم: تحلیل فوریه پیوسته
- جلسه هفتم
سيگنال‌هاي ويژه
سري فوريه سيگنال‌هاي پيوسته
- جلسه هشتم
خواص ضرايب سري فوريه سيگنال‌هاي پيوسته متناوب
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) انعكاس زماني
5) مزدوج‌گيري
6) تغيير مقياس زماني
7) كانولوشن پريوديك
8) ضرب در حوزه زمان
9) مشتق زماني
10) انتگرال زماني
11) رابطه پارسوال
- حل تمرین 4
- جلسه نهم
پاسخ سيستم‌هاي LTI  به ورودي‌هاي متناوب
تبديل فوريه سيگنال‌هاي پيوسته
رابطه بين تبديل فوريه و ضرايب سري فوريه
تبديل فوريه سيگنال‌هاي متناوب
خاصيت كانولوشن زماني
محاسبه عكس تبديل فوريه
محاسبه سيستم معكوس
- جلسه دهم
خواص تبديل فوريه براي سيگنال‌هاي پيوسته
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) مزدوج‌گيري
5) انعكاس زماني
6) تغيير مقياس زماني
7) كانولوشن زماني
8) ضرب زماني
9) مشتق زماني
10) انتگرال زماني
11) مشتق فركانسي
12) دوگاني
13) رابطه پارسوال
- جلسه یازدهم
تبديل فوريه سيگنال‌هاي حقيقي
توصيف تبديل فوريه پيوسته برحسب فركانس f
فيلترهاي پيوسته در زمان
سيستم‌هاي تمام‌گذر
- حل تمرین 5
- تست‌های طبقه‌بندی شده کنکورهای سراسری
خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها
سیستم LTI 
تحلیل فوریه پیوسته

 
فهرست مطالب
جلد دوم برق
فصل چهارم: تحلیل فوریه گسسته
- جلسه دوازدهم
سيستم‌هاي LTI گسسته و سيگنال‌هاي ويژه
تبديل فوريه گسسته
خاصيت كانولوشن زماني
- جلسه سیزدهم
تبديل فوريه سيگنال‌هاي گسسته پركاربرد
خواص تبديل فوريه گسسته
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) مزدوج‌گيري زماني
5) انعكاس زماني
6) ضرب در حوزه زمان
7) تفاضل مرتبه اول
8) مجموع نمونه‌ها
9) مشتق فركانسي
10) انبساط زماني
11) انقباض زماني
12) رابطه پارسوال
تبديل فوريه سيگنال‌هاي گسسته حقيقي
- جلسه چهاردهم
دوگاني بين تبديل فوريه گسسته و سري فوريه پيوسته
نمايش تبديل فوريه گسسته برحسب فركانس
محاسبه عكس فوريه
فيلترهاي گسسته در زمان
- حل تمرین 6
- جلسه پانزدهم
سري فوريه سيگنال‌هاي گسسته متناوب
تبديل فوريه سيگنال‌هاي متناوب
عبور سيگنال‌هاي گسسته متناوب از سيستم‌هاي LTI
- جلسه شانزدهم
خواص ضرايب سري فوريه گسسته
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) مزدوج‌گيري
5) انعكاس زماني
6) كانولوشن زماني
7) ضرب در حوزه زمان
8) تفاضل مرتبه اول
9) جمع زماني نمونه‌ها
10) انبساط زماني
11) دوگاني
12) پارسوال
ضرايب سري فوريه سيگنال‌هاي حقيقي متناوب
- حل تمرین 7
فصل پنجم: نمونه‌برداری
- جلسه هفدهم
نمونه‌برداري
نمونه‌برداري با قطار ضربه
تحليل نمونه‌برداري در حوزه فوريه
بازسازي سيگنال پيوسته از روي نمونه‌هاي آن
قضيه نمونه‌برداري
نحوه بازسازي سيگنال از روي نمونه‌هاي آن
نمونه‌برداري از سيگنال‌هاي ميان‌گذر
تست‌های کنکورهای سراسری نمونه‌برداری
فصل ششم: تبدیل لاپلاس
- جلسه هجدهم
تبديل لاپلاس
ناحيه همگرايي
خواص تبديل لاپلاس
1- خطي بودن
2- شيفت زماني
3- شيفت فركانسي
4- تغيير مقياس زماني
5- مزدوج‌گيري
6- كانولوشن زماني
7- مشتق زماني
8- مشتق در حوزه لاپلاس
9- انتگرال‌گيري زماني
- جلسه نوزدهم
تبديل لاپلاس معكوس
يافتن تبديل فوريه از روي تبديل لاپلاس
قضاياي مقدار اوليه و مقدار نهايي
تحليل‌ سيستم‌هاي LTI توسط تبديل لاپلاس
1) پاسخ به توابع ويژه
2) پاسخ به دسته وسيعي از ورودي‌ها
3) تعيين سيستم معكوس
4) تحليل خواص سيستم‌هاي LTI
5) تحليل سيستم‌هاي LTI توصيف شده با معادله ديفرانسيل خطي
6) سيستم‌هاي تمام گذر و سيستم‌هاي مينيمم فاز
تبديل لاپلاس يك طرفه
- حل تمرین 8
فصل هفتم: تبدیل Z
- جلسه بیستم
تبديل Z
ناحيه همگرايي تبديل Z
تبديل Z  سيگنال‌هاي معروف و پركاربرد
خواص تبديل Z
1- خطي بودن
2- شيفت زماني
3- تغيير مقياس حوزه Z
4- انعكاس زماني
5- مزدوج‌گيري زماني
6- گسترش (انبساط) زماني
7- تفاضل مرتبه اول
8- حاصل جمع زماني نمونه‌ها
9- مشتق حوزه Z
10- كانولوشن زماني
11- قضيه مقدار اوليه
- جلسه بیست و یکم
يافتن تبديل فوريه از روي تبديل Z
عكس تبديل Z
تحليل سيستم‌هاي LTI به وسيله تبديل Z
1- پاسخ سيستم LTI به توابع ويژه
2- پاسخ سيستم‌هاي LTI به دسته وسيعي از ورودي‌ها
3- تعيين سيستم معكوس
4- تعيين خواص سيستم‌هاي LTI گسسته
5- سيستم‌هاي تمام‌گذر و سيستم‌هاي مي‌نيمم فاز
6- تحليل سيستم‌هاي LTI توصيف شده با معادله تفاضلي خطي
تبديل Z  يك طرفه
- حل تمرین 9
- تست‌های طبقه‌بندی شده کنکورهای سراسری
تحلیل فوریه سیستم
تبدیل لاپلاس
تبدیل Z
- آزمون سراسری سال 1395
- پیوست
 
فهرست مطالب
کامپیوتر

- جلسه اول
آشنايي
نحوه مطالعه كتاب
ساختار روابط رياضي
تشكر و قدرداني
فصل اول: خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها
- جلسه دوم
سيگنال‌هاي پيوسته در زمان
سيگنال‌هاي گسسته در زمان
انرژي و توان
تناوب
زوج و فرد
تغييرات متغير مستقل
- جلسه سوم
سيگنال‌هاي خاص پيوسته در زمان
خواص سيگنال ضربه
سيگنال‌هاي گسسته خاص
- جلسه چهارم
خاصيت (1) - حافظه‌دار بودن
خاصيت (2) - معكوس‌پذيري
خاصيت (3) - علّيت
خاصيت (4) - پايداري
خاصيت (5) - تغييرناپذيري با زمان
خاصيت (6) - خطّي بودن
فصل دوم: سیستم‌های LTI
- جلسه پنجم
سيستم‌هاي گسسته خطي و تغييرناپذير با زمان
سيستم‌هاي پيوسته خطي و تغييرناپذير با زمان
خواص عملگر كانولوشن
- جلسه ششم
بررسي خواص سيستم‌هاي LTI
اتصال سيستم‌هاي LTI
پاسخ پله در سيستم‌هاي LTI
توصيف سيستم‌هاي LTI با استفاده از معادلات ديفرانسيل و تفاضلي خطي
فصل سوم: تحلیل فوریه پیوسته
- جلسه هفتم
سيگنال‌هاي ويژه
سري فوريه سيگنال‌هاي پيوسته
- جلسه هشتم
خواص ضرايب سري فوريه سيگنال‌هاي پيوسته متناوب
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) انعكاس زماني
5) مزدوج‌گيري
6) تغيير مقياس زماني
7) كانولوشن پريوديك
8) ضرب در حوزه زمان
9) مشتق زماني
10) انتگرال زماني
- جلسه نهم
پاسخ سيستم‌هاي LTI به ورودي‌هاي متناوب
تبديل فوريه سيگنال‌هاي پيوسته
رابطه بين تبديل فوريه و ضرايب سري فوريه
تبديل فوريه سيگنال‌هاي متناوب
خاصيت كانولوشن زماني
محاسبه عكس تبديل فوريه
محاسبه سيستم معكوس
- جلسه دهم
خواص تبديل فوريه براي سيگنال‌هاي پيوسته
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) مزدوج‌گيري
5) انعكاس زماني
6) تغيير مقياس زماني
7) كانولوشن زماني
8) ضرب زماني
9) مشتق زماني
10) انتگرال زماني
11) مشتق فركانسي
12) دوگاني
13) رابطه پارسوال
- جلسه یازدهم
تبديل فوريه سيگنال‌هاي حقيقي
توصيف تبديل فوريه پيوسته برحسب فركانس f
فيلترهاي پيوسته در زمان
سيستم‌هاي تمام‌گذر
فصل چهارم: تحلیل فوریه گسسته
- جلسه دوازدهم
سيستم‌هاي LTI گسسته و سيگنال‌هاي ويژه
تبديل فوريه گسسته
خاصيت كانولوشن زماني
- جلسه سیزدهم
تبديل فوريه سيگنال‌هاي گسسته پركاربرد
خواص تبديل فوريه گسسته
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) مزدوج‌گيري زماني
5) انعكاس زماني
6) ضرب در حوزه زمان
7) تفاضل مرتبه اول
8) مجموع نمونه‌ها
9) مشتق فركانسي
10) انبساط زماني
11) انقباض زماني
12) رابطه پارسوال
تبديل فوريه سيگنال‌هاي گسسته حقيقي
- جلسه چهاردهم
دوگاني بين تبديل فوريه گسسته و سري فوريه پيوسته
نمايش تبديل فوريه گسسته برحسب فركانس
محاسبه عكس فوريه
فيلترهاي گسسته در زمان
- جلسه پانزدهم
سري فوريه سيگنال‌هاي گسسته متناوب
تبديل فوريه سيگنال‌هاي متناوب
عبور سيگنال‌هاي گسسته متناوب از سيستم‌هاي LTI
- جلسه شانزدهم
خواص ضرايب سري فوريه گسسته
1) خطي بودن
2) شيفت زماني
3) شيفت فركانسي
4) مزدوج‌گيري
5) انعكاس زماني
6) كانولوشن زماني
7) ضرب در حوزه زمان
8) تفاضل مرتبه اول
9) جمع زماني نمونه‌ها
10) انبساط زماني
11) دوگاني
12) پارسوال
ضرايب سري فوريه سيگنال‌هاي حقيقي متناوب
فصل پنجم: نمونه‌برداری
- جلسه هفدهم
نمونه‌برداري
نمونه‌برداري با قطار ضربه
تحليل نمونه‌برداري در حوزه فوريه
بازسازي سيگنال پيوسته از روي نمونه‌هاي آن
قضيه نمونه‌برداري
نحوه بازسازي سيگنال از روي نمونه‌هاي آن
نمونه‌برداري از سيگنال‌هاي ميان‌گذر
تست‌های کنکورهای سراسری نمونه‌برداری
فصل ششم: تبدیل لاپلاس
- جلسه هجدهم
تبديل لاپلاس
ناحيه همگرايي
خواص تبديل لاپلاس
1- خطي بودن
2- شيفت زماني
3- شيفت فركانسي
4- تغيير مقياس زماني
5- مزدوج‌گيري
6- كانولوشن زماني
7- مشتق زماني
8- مشتق در حوزه لاپلاس
9- انتگرال‌گيري زماني
- جلسه نوزدهم
تبديل لاپلاس معكوس
يافتن تبديل فوريه از روي تبديل لاپلاس
قضاياي مقدار اوليه و مقدار نهايي
تحليل‌ سيستم‌هاي LTI توسط تبديل لاپلاس
1) پاسخ به توابع ويژه
2) پاسخ به دسته وسيعي از ورودي‌ها
3) تعيين سيستم معكوس
4) تحليل خواص سيستم‌هاي LTI
5) تحليل سيستم‌هاي LTI توصيف شده با معادله ديفرانسيل خطي
6) سيستم‌هاي تمام گذر و سيستم‌هاي مينيمم فاز
تبديل لاپلاس يك طرفه
فصل هفتم: تبدیل Z
- جلسه بیستم
تبديل Z 
ناحيه همگرايي تبديل Z 
تبديل Z سيگنال‌هاي معروف و پركاربرد
خواص تبديل Z 
1- خطي بودن
2- شيفت زماني
3- تغيير مقياس حوزه Z 
4- انعكاس زماني
5- مزدوج‌گيري زماني
6- گسترش (انبساط) زماني
7- تفاضل مرتبه اول
8- حاصل جمع زماني نمونه‌ها
9- مشتق حوزه Z 
10- كانولوشن زماني
11- قضيه مقدار اوليه
- جلسه بیست و یکم
يافتن تبديل فوريه از روي تبديل Z 
عكس تبديل Z 
تحليل سيستم‌هاي LTI به وسيله تبديل Z 
1- پاسخ سيستم LTI به توابع ويژه
2- پاسخ سيستم‌هاي LTI به دسته وسيعي از ورودي‌ها
3- تعيين سيستم معكوس
4- تعيين خواص سيستم‌هاي LTI گسسته
5- سيستم‌هاي تمام‌گذر و سيستم‌هاي مي‌نيمم فاز
6- تحليل سيستم‌هاي LTI توصيف شده با معادله تفاضلي خطي
تبديل Z يك طرفه
- تست‌های طبقه‌بندی شده کنکورهای سراسری
خواص سیگنال‌ها و سیستم‌ها
سیستم‌های LTI
تحلیل فوریه پیوسته
تحلیل فوریه گسسته
تبدیل لاپلاس
تبدیل Z 
آزمون سراسری سال 1395
پیوست
منابع

جلسه این درس

جلسه اول

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

نمایش

درس دوم

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

نمایش

جلسه سوم

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

نمایش

جلسه چهارم

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

نمایش

جلسه پنجم

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

مبحث خواص سیگنال ها و سیستم ها

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد نیما حاجی عبدالرحیم
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم
کارشناسی مهندسی برق مخابرات ، دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم ، دانشگ...