آمار کاربردی

قیمت: 1,200,000 1,440,000 ریال
60:00 ساعت

شرح درس

آمار کاربردی

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد می باشد.

3بخش از این فیلم آموزشی برای شما به صورت رایگان گذاشته شده است. جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : آمار توصیفی

1-مقدمه و تعاریف

2-جدول ها و نمودارهای آماری

3-شاخص های مرکزی یا مکانی

4-شاخص های پراکندگی

5-شاخص های چوگلی و کشیدگی

فصل دوم : احتمال و آنالیز ترکیبی

1-تعریف احتمال و روش های تعیین اندازه احتمال

2-آنالیز ترکیبی

3-مسایل احتمال با فضای نمونه متناهی و هم شانس

4-حساب احتمالات،ضرب احتمالات و استقلال

5-احتمال شرطی،فرمول احتمال کل و قضیه بیز

فصل سوم : توزیع های احتمال

1-توزیع های گسسته

2-توزیع های پیوسته

3-توزیع های توام،استقلال و همبستگی

4-توزیع های شرطی

 

فصل چهارم : آمار استنباطی

1-نمونه و توزیع های نمونه ای

2-برآورد

3-آزمون فرض

4-رگرسیون

5-تحلیل واریانس

جلسه این درس

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد احمد هژبر
دکتری
دانشجوی دکتری آمار(رتبه 3 آزمون دکتری)دانشگاه صنعتی امیر کبیر ارشد آمار دانشگاه شهید بهشتی(رتبه 1...