آمار و احتمال

قیمت: 2,000,000 2,400,000 ریال
80:00 ساعت

شرح درس

آمار و احتمال

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

1 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فصل 1-مبانی احتمال

بخش 1-تعریف احتمال

بخش 2-روش های تعیین اندازه احتمال

بخش 3-آنالیز ترکیبی(روش های شمارش)

بخش 4-مروری بر مسایل احتمال با فضای نمونه ای متناهی و هم شانس

بخش5-حساب احتمالات

بخش 6-آزمایش های وابسته و فرمول احتمال کل

بخش7-آزمایش های مستقل و استقلال

بخش8-احتمال شرطی

فصل 2-توزیع های احتمال

بخش 1-توزیع های گسسته

1-1 تعریف متغییر های تصادفی گسسته و توزیع گسسته(تابع احتمال گسسته یا تابع جرم احتمال)و تابع توزیع تجمیعی

1-2 امید ریاضی،واریانس،تابع مولد کشت و رها و تابع مولد احتمال توزیع های گسسته

1-3 مرور برخی توزیع های مهم گسسته

بخش 2-توزیع های پیوسته

2-1 تعریف متغیر های تصادفی پیوستهو توزیع پیوسته(تابع چگالی احتمال)وتابع توزیع تجمعی

2-2 امید ریاضی،واریانس،تابع مولد کشت و رها و تابع مولد احتمال توزیع های پیوسته

2-3 مرور برخی توزیع های مهم پیوسته

بخش 3-توزیع های توام،استقلال و همبستگی

3-1 توزیع توام گسسته

3-2 توزیع توام پیوسته

3-3 امید ریاضی در توزیع های توام

بخش 4 –توزیع های شرطی

4-1 توزیع شرطی گسسته

4-2 توزیع شرطی پیوسته

4-3 امید و واریانس تودرتو

فصل 3-آمار استنباطی

بخش 1- برآورد

بخش 2-آزمون فرض

بخش 3-رگرسیون و تحلیل واریانس

 

 

 

جلسه این درس

فصل1-احتمال

بخش 1-مقدمه

مقدمه

نمایش

بخش 2-روش های تعیین اندازه احتمال

روش های تعیین اندازه احتمال

بخش 3-آنالیز ترکیبی

آنالیز ترکیبی

نمایش

بخش 4-مسایل احتمال در فضای نمونه متناهی و هم شانس

مسایل احتمال در فضای نمونه متناهی و هم شانس

بخش 5-حساب احتمالات

حساب احتمالات

بخش 6-آزمایش های وابسته و فرمول احتمال کلی

آزمایش های وابسته و فرمول احتمال کلی

بخش 7-آزمایش های مستقل و استقلال

آزمایش های مستقل و استقلال

بخش 8-احتمال شرطی و فرمول بیز

احتمال شرطی و فرمول بیز

وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد احمد هژبر
دکتری
دانشجوی دکتری آمار(رتبه 3 آزمون دکتری)دانشگاه صنعتی امیر کبیر ارشد آمار دانشگاه شهید بهشتی(رتبه 1...