دینامیک

قیمت: 3,000,000 3,600,000 ریال
19:00 ساعت

شرح درس

دینامیک

قابل استفاده برای دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی و داوطلبان آزمون ارشد و دکتری می باشد.

5 قسمت از این فیلم آموزشی به صورت رایگان برای شما گذاشته شده است.جهت سفارش این فیلم آموزشی و دریافت سی دی آن، این درس را خریداری فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. سينماتيک ذرات

1-1) مقدمه

1-2) حركت مستقيم‌الخط يك بعدي

1-3) حركت منحني‌الخط در صفحه (حركت دو بعدي)

1-4) مختصات كارتزين

1-5) مختصات مماس نرمال

1-6) محاسبه شعاع انحناءِ

1-7) مختصات قطبي

1-8) حركت منحني‌الخط در فضا

1-9) حركت نسبي

1-10) حركت‌هاي مقيد

فصل دوم. سينتيک ذره

2-1) مقدمه

2-2) روش قانون دوم نيوتن

2-3) كاربرد قانون دوم در حركت مستقيم‌الخط

2-4) كاربرد قانون دوم نيوتن در حركت صفحه‌اي

2-5) كار و انرژي

2-6) معادلات ضربه و ممنتوم

2-7) ضربه و ممنتوم خطي

2-8) ضربه و ممنتوم زاويه‌اي

2-9) برخورد مستقيم

2-10) برخورد مايل

فصل سوم. سينماتيک اجسام صلب در صفحه

3-1) مقدمه

3-2) انواع حركت اجسام صلب

3-3) روابط حركت انتقالي

3-4) حركت دوراني

3-5) روابط حركت عمومي

3-6) تحليل حركت مطلق

3-7) اصول حركت نسبي

3-8) مركز آني دوران

3-9) شتاب نسبي

3-10) مختصات دوراني

فصل چهارم. سينتيک اجسام صلب در صفحه

4-1) معادلات نيرو و ممان (معادلات لختي)

4-2) قانون دالامبر

4-3) كار و انرژي

4-4) ضربه و ممنتوم

فصل پنجم. حرکت غلتشي ديسک

5-1) نكته 1

5-2) نكته 2

5-3) نكته 3

5-4) نكته 4

5-5) نكته 5

5-6) نكته 6

5-7) نكته 7

5-8) نكته 8

5-9) اصطکاک غلتشي

فصل ششم. ديناميک اجسام صلب در فضا

6-1) سينماتيك اجسام صلب در فضا

6-2) سينماتيك ژيروسكوپ

6-3) سينتيك اجسام صلب در فضا

فصل هفتم. سؤال‌هاي مکمل

آزمون سراسری سال 1395

ضمائم

 

جلسه این درس

جلسه اول

مبحث سینماتیک ذرات

مبحث سینماتیک ذرات

نمایش

جلسه دوم

مبحث سینماتیک ذرات

مبحث سینماتیک ذرات

نمایش

جلسه سوم

مبحث سینماتیک ذرات

مبحث سینماتیک ذرات

نمایش

جلسه چهارم

مبحث سینماتیک ذرات

مبحث سینماتیک ذرات

نمایش

جلسه پنجم

مبحث سینماتیک ذرات

مبحث سینماتیک ذرات

نمایش
وارد شوید تا به درس هایی که خریداری کرده اید دسترسی پیدا کنید
استاد این درس

استاد محسن جباری
دکتری
  مدرس ارتعاشات مکانیکی رشته مهندسی مکانیک