استاد هادی توسلی

استاد هادی توسلی

02
00:00 ساعت تدریس
0 درس
0شاگرد

درباره

کارشناس ارشد برق کنترل

مدرس بیش از 20 دوره مدارهای الکتریکی الکترونیک و کنترل

در موسسات کنکور معتبر تهران و شهرستان