استاد مهدی شکری

استاد مهدی شکری

02
00:00 ساعت تدریس
0 درس
0شاگرد

درباره

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی علوم و تحقیقات تهران، مولف کتاب آیین دادرسی مدنی، مدرس دانشگاه و آموزشگاه